Δημοσκόπηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για το έργο της εγκατάστασης των οπτικών ινών για την εφαρμογή των ευρυζωνικών δικτύων, μας ενημέρωσε ότι έχει συνάψει συμφωνίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής με τους παρόχους.

Η εταιρεία και ο Σύλλογος ασκεί πιέσεις σε κρατικούς Φορείς προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, υπηρεσίες που φάνηκαν αναγκαίες με τους περιορισμούς κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊου (μαθήματα εξ΄αποστάσεως κι άλλες ψηφιακές υπηρεσίες).

Σε συνεννόηση με την εταιρεία και προκειμένου οι πάροχοι να είναι ενήμεροι της ζήτησης, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ερωτήσεων βοηθούμε στην διαμόρφωση του εμπορικού τους πλάνου (δηλαδή το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρουν) ώστε να επιταχύνουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες αλλά και να διαμορφώσουν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων.

Την φόρμα μπορείτε να την συμπληρώσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει και σε έντυπη μορφή.

https://forms.gle/PumxXw8KiGWVsLV78

 

MEIRAX

 

 

Προτάσεις αγροτικής – τουριστικής ανάπτυξης, τοπικής οικονομίας και αξιοποίησης φυσικών πόρων.

Με το αριθμό πρωτοκόλλου 6/3-4-2020 υποβάλαμε προτάσεις που θεωρούμε ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής, τουριστικής και τοπικής οικονομίας καθώς και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

Οι προτάσεις  στάλθηκαν στην Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας/Π.Ε. Φθιώτιδας και τον Δήμο Μακρακώμης και σκοπός μας είναι η διοργάνωση μιας ημερίδας προκειμένου κάποιες από τις προτάσεις μας να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις μας έχουν όπως παρακάτω :

1) Καταπολέμηση της λειψυδρίας – ορθή χρήση υδάτινων πόρων

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ορθής χρήσης των υδάτινων πόρων προτείνουμε την κατασκευή αναβαθμίδων εντός του Σπερχειού ή παραποτάμιες δεξαμενές για την συγκράτηση των υδάτων κατά του χειμερινούς μήνες και την εκμετάλλευση αυτών στον τομέα της αγροτικής οικονομίας με την άρδευση των αγροτεμαχίων κατά μήκος της κοιλάδας του Σπερχειού.

Στην περίπτωση των αναβαθμίδων το μειονέκτημα είναι οι φερτές ύλες του ποταμού πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμός των φερτών υλικών, ενώ για τις δεξαμενές δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση.

Τα αποτελέσματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι πολλαπλά όπως :

α) έλεγχος των φαινομένων πλημμυρών που παρατηρείται κατά του χειμερινούς μήνες στην κοιλάδα του Σπερχειού,

β)Εκμετάλλευση των υδάτων που καταλήγουν στην θάλασσα από τους αγρότες της κοιλάδας που θα επιφέρει μείωση του κόστους παραγωγής,

γ) μείωση της κατανάλωσης των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα πόσιμο νερό, μιας και το νερό των δεξαμενών ή των αναβαθμίδων θα χρησιμοποιείται για αγροτική χρήση και δεν θα χρησιμο-ποιούνται τα αντλιοστάσια τα οποία επηρεάζουν τους υδροφόρους ορίζοντες και

δ) προστασία του περιβάλλοντος από τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.

2) Κατασκευή Φράγματος

Λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους αλλά και ότι οι πηγές του Σπερχειού είναι  στη Δυτική Φθιώτιδα θα μπορούσε ίσως να κατασκευαστεί μιας μικρής κλίμακας φράγμα, σεβόμενοι το περιβάλλον, είτε σε συνεργασία Δημοσίου-Ιδιωτών, είτε να παραχωρηθούν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στον Ιδιώτη μέχρι του χρόνου απόσβεσης και κατόπιν να υπάρχει συνεκμετάλλευση, λόγω της τεχνικής συντήρησης, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.

Πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης είναι :

α) η ορθή διαχείριση των υδάτων,

β) η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,

γ) η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω των θέσεων εργασίας και

δ) η τουριστική ανάπτυξη εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί το φράγμα κατά αυτόν τον τρόπο.

3) Οργάνωση και δημιουργία Δημοπρατηρίου

Στηρίζοντας τον αγροτικό τομέα σε μια αμιγώς αγροτική περιοχή όπως ο Δήμος Μακρακώμης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες για την λειτουργία ενός Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4015 της 2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α., ιδιώτες καθώς και το δημόσιο εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων. Στις ανώνυμες εταιρείες δημοπρατηρίων μετέχουν επίσης επιμελητήρια και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες. Οι φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ίδρυση, όσο και στη λειτουργία ενός δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων.

Τα δημοπρατήρια εποπτεύονται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή αφορά  στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε δημοπρατηρίου, με σκοπό τη σταθερότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία του αγροτικού εισοδήματος.

Οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) Αγροτικοί συνεταιρισμοί β) Ομάδες παραγωγών και γ) Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Πλεονεκτήματα ενός δημοπρατηρίου που αποφέρει στους αγρότες είναι :

α) να ξέρει ποιος είναι ο ανταγωνιστής του

β) να βρει νέους πελάτες

γ) να βρει νέες αγορές

δ) να βελτιώσει την εξαγωγή του προϊόντος του

ε) να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών

στ) να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους

ζ) Να αποτελέσει εργαλείο εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής

H συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των αγροτών είναι το κλειδί για την επιτυχία του δημοπρατήριο.

Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων της κεντρικής Ευρώπης αποτελούν τους ηγέτες στον τομέα τους. Ο στόχος της δημιουργίας τους είναι οι παραγωγοί να ενωθούν σε οργανώσεις με σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους σε ευνοϊκότερες τιμές γι’ αυτούς.

4) Ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής Ταρζάν-Τσούκας

Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου αλλά και της Π.Ε. Φθιώτιδας προτείνουμε την ανάδειξη και αξιοποίηση της πιο φημισμένης διαδρομής του Ράλι Ακρόπολις Ταρζάν –Τσούκας, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα αγώνων αθλητισμού (μηχανοκίνητο ή όχι) μιας και από το όνομα της διαδρομής πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των διοργανωτών. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω αποτέλεσμα της ανάδειξης και αξιοποίησης της διαδρομής θα είναι η τουριστική ανάπτυξη και προβολή και της Π.Ε. Φθιώτιδας αλλά και του Δήμου.

Βέβαια επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές αλλά και σωστή συμπεριφορά των επιχειρηματιών της περιοχής, οι οποίοι θα έχουνε και το μεγαλύτερο όφελος.

5) Δημιουργία πειραματικού αγρού φιστικιάς

Κατά την πρόσφατη διημερίδα που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος μαζί σας με θέμα τα Ακρόδρυα (Φιστικιά και Καρυδιά) θέλουμε να σταθούμε στον χαιρετισμό του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος στον χαιρετισμό που απεύθυνε μέσω εκπροσώπου του Πανεπιστημίου μνημόνευσε μεταξύ άλλων της ιστορία της Φιστικιάς στην περιοχή που ξεκινά την δεκαετία του 1950 και αναφέρθηκε στην περίπτωση δημιουργίας και λειτουργίας πειραματικού αγρού φιστικιάς στην περιοχή του Δήμου.

Θεωρούμε ότι για το καλό των παραγωγών της Φιστικιάς και εν γένει όλων των αγροτών θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την δημιουργία και την λειτουργία του πειραματικού αγρού πράγμα που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή.

6) Δημιουργία Πάρκου Πρασίνου, Αναψυχής και Άθλησης

Θεωρούμε ότι θα είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Δημοτικό Πάρκο του θέματος, ίσως και θεματικό παράλληλα, σε αγροτεμάχιο του Δήμου που θα καλύπτει τις ανάγκες των σχολικών εκδρομών των μαθητών όσο και των κατοίκων του Δήμου.

Ως πρότυπη ιδέα θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη τα Δημοτικά Πάρκα του Δήμου Λαμιέων στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας ή και του Δήμου Στυλίδος (Πάρκο Λαού).

Στο συγκεκριμένο χώρο θα μπορούσαν να κατασκευαστούν γήπεδα άθλησης (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, αντισφαίριση, αθλητικά όργανα), αμφιθέατρο, χώροι πρασίνου, διάδρομοι για περιπάτους, ποδηλασία και άθλησης, να τοποθετηθούν καθίσματα, κιόσκια, ίσως μια λίμνη και ένα δημοτικό περίπτερο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών το οποίο θα επιφέρει έσοδα στον Δήμο μέσω της ενοικίασης αλλά θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας.

Στον ίδιο χώρο θα μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα και διάφορες εκθέσεις  – εκδηλώσεις.

 

MEIRAX

Δελτίο τύπου για την Διημερίδα «ακρόδρυα-μεταχρωματικό έλκος πλατάνου».

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεολαίας Τσούκας Φθιώτιδας συνδιοργανώνει διημερίδα με θέμα «Ακρόδρυα-μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου» με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Π.Ε. Φθιώτιδας, τον Δήμο Μακρακώμης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον Α.Σ. Φιστικοπαραγωγών Μάκρης.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Νοεμβρίου στην έδρα του Δήμου Μακρακώμης και συγκεκριμένα :

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 10:30π.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα του Δήμου Μακρακώμης, στην κεντρική πλατεία Μακρακώμης, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση με θέμα «ασθένεια και μέτρα πρόληψης των πλατάνων, λίπανση, ασθένειες, υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών σε ακρόδρυα, παραγωγή προϊόντων φιστικιάς, ποιότητα και επιχειρηματικότητα.» για τους παραγωγούς της φιστικιάς ενώ θα υπάρξει και ενημέρωση για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου και ώρα 11:00π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα στην  Σπερχειάδα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση με θέμα «θρέψη, ασθένειες και άρδευση της καρυδιάς, συλλογή, αποφλοίωση, επεξεργασία και αποθήκευση.» για τους παραγωγούς της καρυδιάς.

Ομιλητές που θα λάβουν μέρος στην διημερίδα είναι οι εξής :

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου Μακρακώμη

Παναγιώτης Τσόπελας – Δρ. Δασολόγος-Φυτοπαθολόγος, τ. Διευθυντής Ερευνών ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»-Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

 Δρ. Χριστόπουλος Μιλτιάδης, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

 κ. Οικονόμου Γεώργιος  – Στέλεχος Κ.Υ.Ε Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Δρ. Γεράσιμος Τρωγιάνος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

 Δρ. Ελευθερία Μπεμπέλου,  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

 Δρ. Χολέβα Μαρία, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Σάββατο 9 Νοεμβρίου Σπερχειάδα

 Σαΐτης Αλέξανδρος, Γεωπόνος

 Παπακωνσταντίνου Ανδρέας, Τεχνολόγος Γεωπόνος

Την έναρξη των εργασιών  της διημερίδας θα κηρύξει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Κυρμανίδης Ηλίας ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο  κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης  Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Π.Σ.Τ.Ε., ο κ. Κοντογεώργος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Δήμου Μακρακώμης και  ο κ. Ρίζος Σπύρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού Κόλπου- Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου

Καραλής Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

Αφίσα Ακρόδρυα-έλκος πλατάνου

Διοργάνωση διημερίδας – συνεργασία με Φορείς.

Ο Σύλλογος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μετά από προσπάθειές του έγινε δεκτό το αίτημά του για την συνεργασία με Φορείς που το αντικείμενό τους σχετίζεται με την γεωργία και κτηνοτροφία.

Οι Φορείς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας είναι οι εξής (αλφαβητικά) :

 1. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα
 3. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Σκεπτικό της συνεργασίας αυτής είναι η ενημέρωση των αγροτών (γεωργών-κτηνοτρόφων) στην έδρα του Δήμου με το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν οι Φορείς, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της παραγωγής, την μείωση του κόστους παραγωγής, την ανάδειξη των προϊόντων και την προβολή του Δήμου.

Η έναρξη αυτής της συνεργασίας θα γίνει το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου με την διοργάνωση μια διημερίδας με θέμα τα Ακρόδρυα (φιστικιά και καρυδιά) καθώς και το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου.

Το πρόγραμμα της διημερίδας έχει όπως παρακάτω :

Πρόγραμμα Διημερίδας Ακρόδρυα – μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου

1η ημέρα : Φιστικιά

«ασθένεια και μέτρα πρόληψης των πλατάνων, λίπανση, ασθένειες, υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών σε ακρόδρυα, παραγωγή προϊόντων φιστικιάς, ποιότητα και επιχειρηματικότητα.»

Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μακρακώμης (Ισόγειο παλαιού Δημαρχείου)

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 – ώρα 10:30

10:30 – 10:50 : Προσέλευση συμμετεχόντων – εγγραφές

10:50 – 11:00 : Χαιρετισμοί :

κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης : Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Π.Σ.Τ.Ε.

κ. Κοντογεώργος Παναγιώτης : Αντιδήμαρχος Δήμου Μακρακώμης

κ. Ρίζος Σπύρος : Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού Κόλπου- Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

11:00 – 11:30 : «Μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου: μια ασθένεια που απειλεί το πλατανοδάσος του Σπερχειού».

Παναγιώτης Τσόπελας – Δρ. Δασολόγος-Φυτοπαθολόγος, τ. Διευθυντής Ερευνών ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»-Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

11:30 – 12:00 :  Παραγωγή προϊόντων φιστικιάς υψηλής προστιθέμενης αξίας

Δρ. Χριστόπουλος Μιλτιάδης, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

 12:00 – 12:20 : Ποιότητα- επιχειρηματικότητα : μια σχέση αμοιβαίων ωφελειών.

κ. Οικονόμου Γεώργιος  – Στέλεχος Κ.Υ.Ε Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 12:20 – 12:30Διάλειμμα  

 12:30 – 13:00 : Λίπανση – Μη Παρασιτικές Ασθένειες.

Δρ. Γεράσιμος Τρωγιάνος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

 13:00 – 13:30 : Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ακρόδρυα.

Δρ. Ελευθερία Μπεμπέλου,  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

 13:30 – 14:00 : Βακτηριολογικές ασθένειες σε ακρόδρυα.

Δρ. Χολέβα Μαρία, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

 14:00 – 14:30 : Συζήτηση επί των θεμάτων – λήξη ημερίδας

 

Προεδρείο – συντονιστές : Καραλής Γεώργιος – Ρίζος Σπύρος

 

Πρόγραμμα Διημερίδας Ακρόδρυα – μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου

2η ημέρα : Καρυδιά

«θρέψη, ασθένειες και άρδευση της καρυδιάς, συλλογή, αποφλοίωση, επεξεργασία και αποθήκευση.»

Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα Σπερχειάδα

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 – ώρα 10:30

10:30 – 10:50 : Προσέλευση συμμετεχόντων – εγγραφές

10:50 – 11:00 : Χαιρετισμοί

 11:00 – 12:00 :  Θρέψη – Ασθένειες – Άρδευση

Σαΐτης Αλέξανδρος, Γεωπόνος

12:00 – 12:10Διάλειμμα  

12:10 – 13:10 :  Συλλογή, αποφλοίωση, επεξεργασία και αποθήκευση.

Παπακωνσταντίνου Ανδρέας, Τεχνολόγος Γεωπόνος

13:10 – 13:30 : Συζήτηση επί των θεμάτων – λήξη ημερίδας

 

Προεδρείο – συντονιστές : Καραλής Γεώργιος – Παπαποστόλου Στέφανος

 

ΑΦΙΣΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Μετά τα  αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την 25-8-2019 και κατόπιν της σύγκλισης των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίστηκαν στις συνεδριάσεις αυτών και συστήνονται ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο
1. Καραλής Γεώργιος – Πρόεδρος
2. Χαλλής Χρήστος του Κων/νου – Αντιπρόεδρος
3. Χασιώτης Αντώνιος – Γενικός Γραμματέας
4.  Μπεχλιούλης Απόστολος – Ειδικός Γραμματέας
5.  Χαλλής Γεώργιος του Κων/νου – Ταμίας
6. Κωνσταντέλλος Παναγιώτης – Έφορος
7. Παπαντωνίου Παναγιώτης του Κων/νου – Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή
1. Παπαντωνίου Σπύρος του Γεωργίου – Πρόεδρος
2. Καλοπήτα Κωνσταντία του Ηλία – Γραμματέας
3. Χασιώτη Γεωργία του Δημητρίου – Μέλος

ΘΥΡΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣ

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 25-8-2019 η προγραμματισμένη ψηφοφορία όπου ψήφισαν εννέα (39) μέλη, εκ των οποίων έγκυρα βρέθηκαν τριάντα εννέα (39) έγκυρα, κανένα (0) λευκό και κανένα (0) άκυρο.

Oι υποψήφιοι έλαβαν ως εξής :

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  :

1) Καραλής Γεώργιος του Αποστόλου : 34 ψήφους

2) Χαλλής Γεώργιος του Κων/νου : 34 ψήφους

3) Χαλλής Χρήστος του Κων/νου : 34 ψήφους

4) Κωνσταντέλλος Παναγιώτης του Ευαγγέλου : 32 ψήφους

5) Χασιώτης Αντώνιος του Δημητρίου : 31 ψήφους

6) Μπεχλιούλης Αποστόλης του Θωμά : 30 ψήφους

7) Παπαντωνίου Παναγιώτης του Κων/νου : 30 ψήφους

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή :

1) Παπαντωνίου Σπύρος του Γεωργίου : 35 ψήφους

2) Καλοπήτα Κωνσταντία του Ηλία : 31 ψήφους

3) Χασιώτη Γεωργία του Δημητρίου : 30 ψήφους

 

MEIRAX

Ανακοίνωση υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ανακοινώνουμε τις υποψηφιότητες των μελών του Συλλόγου για τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι έχουν ως εξής κατά αλφαβητική σειρά :

Διοικητικό Συμβούλιο :

 1. Καραλής Γεώργιος του Αποστόλου
 2. Κωνσταντέλλος Παναγιώτης του Ευάγγελου
 3. Μπεχλιούλης Απόστολος του Θωμά
 4. Παπαντωνίου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Χαλλής Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 6. Χαλλής Χρήστος του Κωνσταντίνου
 7. Χασιώτης Αντώνιος του Δημητρίου

Ελεγκτική Επιτροπή :

 1. Καλοπήτα Κωνσταντία του Ηλία
 2. Παπαντωνίου Σπύρος του Γεωργίου
 3. Χασιώτη Γεωργία του Δημητρίου

Πληροφορίες για τις Εκλογές Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συλλόγου.

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου μας όπου αναφέραμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού θα θέλαμε να γνωρίσουμε τα εξής στα μέλη μας:

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη.
 2. Μέλη που δε θα μπορέσουν να παραστούν για τις εκλογές έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του Συλλόγου.
 3. Επίσης τα μέλη μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου meiraxtsoukas@yahoo.gr όπου μπορούν να ψηφίσουν γράφοντας προς την Εφορευτική Επιτροπή, τους υποψηφίους που θέλουν να ψηφίσουν και στο τέλος το όνομα τους.
 4. Τέλος για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν μέχρι εφτά (7) υποψηφίους ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρεις (3) υποψηφίους.

 

MEIRAX

Ετήσια γενική συνέλευση – Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Πρόσκληση

Ετήσια γενική συνέλευση Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεολαίας Τσούκας – Όρειος μείραξ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεολαίας Τσούκας – “Όρειος Μείραξ”, έχοντας υπόψη τα άρθρα 11,12,13 14, 23 και 24 του Καταστατικού του Συλλόγου, καλεί τα μέλη του στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα γίνει την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019, στο Δημοτικό Σχολείο Τσούκας, στις 19:00.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

 1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου για το έτος 2018.
 2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2018.
 3. Έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσεων έτους 2020.
 4. Τροποποίηση Καταστατικού Συλλόγου.
 5. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τα έως σήμερα πεπραγμένα και συζήτηση επ’ αυτών.
 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση παρακινώντας και άλλους να βρεθούν κοντά μας την ημέρα αυτή.

Ο Σύλλογος δυναμώνει με το ενδιαφέρον σας, με τις προτάσεις σας, με την συμμετοχή σας.

Η εκλογή ενός νέου δυναμικού Δ.Σ θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του Συλλόγου μας και του χωριού μας.

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στον Γενικό Γραμματέα και στον Ειδικό Γραμματέα του Συλλόγου μέχρι και την 20 Αυγούστου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση μεταφέρεται για το Σάββατο 31 Αυγούστου, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΥΡΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣ

3η Εθελοντική Αιμοδοσία – Κυριακή 18 Αυγούστου.

Όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα Αίματος την Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 3η αιμοδοσία στο χωριό από τις 10:00 έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Το 2018 οι αιμοληψίες των εθελοντών ήταν 13 μονάδες αίμα ενώ οι καλύψεις για τις ανάγκες συγχωριανών ήταν 14 μονάδες αίμα.

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους, να προσέλθουν στις 18 Αυγούστου να δώσουν αίμα προκειμένου η Τράπεζα να συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες.

Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της αιμοδοσίας, το πότε και το ποιος μπορεί να προσφέρει αίμα βρίσκονται στην Ομάδα της Τράπεζας Αίματος στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/groups/1440056659358116/files/

 

ΑΦΙΣΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2019

Συνδρομές μελών-φίλων και χορηγίες από επιχειρήσεις.

Θέλοντας να αντεπεξέλθουμε στο Πρόγραμμα Δράσεων – Εκδηλώσεων παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου ή και όσους θέλουν να βοηθήσουν να καταβάλλουν τις συνδρομές τους για το 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 6,00€ το χρόνο και μπορείτε να την καταθέσετε στον λογαριασμό του Συλλόγου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 6116-126207-743 (ΙΒΑΝ GR96 0171 1160 0061 1612 6207 743).

Οι συνδρομές μπορούν να καταβάλλονται και στον Ταμία του Συλλόγου.

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσες επιχειρήσεις επιθυμούν μπορούν να διαφημιστούν μέσω της ιστοσελίδας και σε πανό στις εκδηλώσεις του Συλλόγου με το κατώτατο ποσό χορηγίας να είναι 30,00€ για ένα έτος.

MEIRAX